Teories post-estructuralistes

En ocasions, fer una lectura postcolonialista o feminista no aportarà un enriquiment del text, però es tracta de desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat, un requisit que es desprèn de les actituds recollides a les competències bàsiques d’ESO. En cap cas es tracta de limitar la interpretació del text, sinó de comprovar en quina mesura les lectures reflecteixen o reprodueixen les desigualtats i de saber-ne fer una lectura crítica. Aquest enfocament va relacionat amb la interculturalitat i també amb debats actuals com el de la identitat nacional, el gènere i la sexualitat.