Didàctica i aprenentatge significatiu

  • L’ensenyament de la literatura ha passat de centrar-se en els autors o en els textos a cercar la formació de lectors (Ballester, 1999; Bordons, Díaz-Plaja, 2004).
  • Evitar que la didàctica de la literatura es limiti a la memorització d’una sèrie de dades o a la interiorització d’uns criteris externs per realitzar comentaris de textos.
  • Per llegir literatura correctament, el lector ha de participar mitjançant la seva experiència personal i així assolir una «lectura única».
  • Intentar que l’alumnat relacioni els seus gustos amb les obres i obtinguin aquesta lectura única, idea lligada a la zona de desenvolupament proper.