Continguts

Una de les finalitzats de Firmament literari és relacionar fragments de text amb els continguts que es desprenen de les competències i les perspectives teòriques a l’hora de treballar-los, per tant és apropiat fer un resum de continguts en els àmbits de la literatura. Ramos i Ambròs han creat una taula (que es pot consultar aquí) on es resumeixen els continguts de cada curs d’ESO. Aquí només s’esmenten els de la part de literatura.

No cal dir que, a més a més de les dimensions literària i de comprensió lectora, el professorat pot desenvolupar continguts de la llengua (lèxic, semàntica, sintaxi…) en qualsevol text literari. A les orientacions metodològiques del dossier Literatura a l’aula del Departament d’Ensenyament hi recomanen que «una vegada s’estigui fent l’anàlisi del text, es pot aprofitar aquesta qualitat de la literatura de ser un bon model de llengua per reflexionar sobre determinats aspectes que siguin destacables en aquell text: puntuació, adjectivació, formes verbals, connectors i marcadors textuals, pronominalit­zació…»

Els descriptors utilitzats al web per classificar textos no són exclusius perquè molts dels continguts són tractables des de molts textos i, si fem una classificació massa general, no servirà de res. Per tant, creo uns descriptors sobre allò que considero més apropiat treballar a partir del fragment.

A continuació hi ha altres continguts més genèrics, però que també poden servir per plantejar activitats.

Dimensió comprensió lectora

 • Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):
  • Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de comunicació.
  • Gèneres de text
   • Argumentatius
   • Conversacionals
   • Descriptius
   • Expositius
   • Instructius
   • Narratius
   • Persuasius
   • Predictius
  • Estructura dels textos.
 • Textos multimèdia (CC1, CC23):
  • Relacions entre text, elements icònics i simbòlics, so.
  • Anàlisi (més o menys pautada depenent del curs)
 • Cerca d’informació (CC3):
  • Estratègies de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels textos.
  • Estratègies prèvies a la cerca.
  • Utilització de fonts diverses, de creixent grau de dificultat.
 • Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):
  • Intenció comunicativa i actitud del parlant.
  • Idees principals i secundàries.
  • Inferències.
  • Contrast amb coneixements propis.
  • Taules, fitxes (quadres sinòptics a 4t), esquemes, mapes conceptuals, xarxes digitals…
 • Anàlisi intratextual i intertextual: perspectives única, múltiple, complementària (CC2).

Dimensió literària

 • Lectura lliure d’obres de la literatura catalana, castellana i universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14).
 • Autors i obres més representatius (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14):
  • Literatura catalana: recorregut cronològic de més antic a més actual al llarg dels quatre cursos d’ESO.
  • Context històric i social. Gèneres. Corrents literaris.
   • Gènere realista
  • Lectura i explicació de fragments significatius i, si escau, textos complets i adaptats.
  • Temes i subgèneres literaris. Tòpics.
   • La mort
 • Consulta de fonts d’informació variades per a la realització de treballs (CC3).
 • Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura (CC11):
  • Estructura.
  • Aspectes formals.
   • Multimodalitat
   • Transtextualitat
  • Recursos estilístics i retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, hipèrbaton, hipèrbole, paral·lelisme, al·literació, pleonasme, paradoxa, quiasme, sinestèsia, enumeració, asíndeton, polisíndeton, al·legoria).
 • Redacció de textos d’intenció literària, a partir de la lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les convencions formals del gènere i des d’una perspectiva lúdica i creativa (CC13).

 

Altres continguts:

 • Gèneres discursius
  • Diari personal
 • Estil
  • Postmodernitat
 • Relació amb altres matèries
  • Ciències socials
  • Educació viària
  • Matemàtiques